Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Máy phát điện Genata GR7500

Máy phát điện Genata GR7500

- Sử dụng nhiều cho bơm đồng ruộng và khi cúp điện
- Công suất cực đại: 7500 W
- Công suất liên tuc: 7000 W
- Bảo hành 1 năm kể từ ngày bán
- Đơn giá bán chưa VAT 10%
- Genata From Japan

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Máy phát điện Genata GR6500 đề và giật

Máy phát điện Genata GR6500 đề và giật

- Sử dụng nhiều cho bơm đồng ruộng và khi cúp điện
- Công suất cực đại: 6500 W
- Công suất liên tuc: 6000 W
- Bảo hành 1 năm kể từ ngày bán
- Đơn giá bán chưa VAT 10%
- Genata From Japan

Máy phát điện Genata GR6500 loại không đề

Máy phát điện Genata GR6500 loại không đề giật

- Sử dụng nhiều cho bơm đồng ruộng và khi cúp điện
- Công suất cực đại: 5500 W
- Công suất liên tuc: 5000 W
- Bảo hành 1 năm kể từ ngày bán
- Đơn giá bán chưa VAT 10%
- Genata From Japan

MÁY PHÁT ĐIỆN GENATA GR5500

MÁY PHÁT ĐIỆN GENATA GR5500 Đề và giật

- Sử dụng nhiều cho bơm đồng ruộng và khi cúp điện
- Công suất cực đại: 5500 W
- Công suất liên tuc: 5000 W
- Bảo hành 1 năm kể từ ngày bán
- Đơn giá bán chưa VAT 10%
- Genata From Japan